Privacyverklaring

Inleiding
Kunst en Energetische Praktijk Lucia Epskamp neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik verwerk en met welk doel ik dat doe. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over jouw rechten betreffende onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Ik raad je aan dit te doen. Voor vragen kun je altijd contact met mij, via art@luciaepskamp.nl

Wie is Kunst en Energetische Praktijk Lucia Epskamp
Kunst en Energetische Praktijk Lucia Epskamp (kortweg Praktijk Lucia Epskamp) is de eenmanszaak van Lucia Epskamp, gevestigd aan Rijksstraatweg 204 te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 69129630.

Praktijk Lucia Epskamp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
website: https://luciaepskamp.nl
adres : Rijkstraatweg 204
2022 DH Haarlem
telefoon: +31 6 42674624

Hoe worden jouw persoonsgegevens door Praktijk Lucia Epskamp gebruikt?
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk Lucia Epskamp verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gebruikersnaam
– Wachtwoord
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op vermelde website aan te maken, of in correspondentie dan wel telefonisch.
– Gegevens over jouw activiteiten op vermelde website en geaffilieerde sites (bijv. Facebook).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Lucia Epskamp (via haar website en/of dienstverlening) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@luciaepskamp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Lucia Epskamp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– afhandelen van jouw betaling
– verzenden van mijn nieuwsbrieven
– bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– mailen over wijzigingen van mijn diensten en/of producten
– bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Lucia Epskamp neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon ( ik bijvoorbeeld) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Lucia Epskamp bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Lucia Epskamp verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Lucia Epskamp verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken
Praktijk Lucia Epskamp gebruikt alleen functionele cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Lucia Epskamp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@luciaepskamp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Praktijk Lucia Epskamp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Lucia Epskamp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@luciaepskamp.nl

Deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 mei 2018. We behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij jou daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens, zullen wij jou de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.